Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Teksty ujednolicone - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20180001191

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001182

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001183

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001184

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001187

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001188

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001177

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001167

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001168

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001172

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001173

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001154

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001155

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001156

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001158

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001159

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001160

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001163

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001152

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001139

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001122

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001126

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001129

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001131

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001132

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001191

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001182

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001183

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001184

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001187

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001188

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001177

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001167

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001168

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001172

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001173

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001154

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001155

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001156

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001158

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001159

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001160

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001163

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001152

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001139

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001122

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001126

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001129

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001131

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001132

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion

obowiązujący na dzień 2018-06-24 00:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Książki

helion

Cena: 67.00

Cena: 59.00

Cena: 69.00

Cena: 129.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 59.00

Cena: 39.00

Cena: 99.00

Cena: 39.90

Cena: 99.00

Cena: 79.00

Cena: 149.00

Cena: 99.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 49.00

Cena: 54.90

Cena: 59.00

Cena: 99.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu