zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015
Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Teksty ujednolicone - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20190000084

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

obowiązujący na dzień 2019-01-17 12:05:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000072

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000074

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000063

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000068

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000052

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000056

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000058

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000059

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000043

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000044

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000045

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000036

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000024

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000025

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o orderach i odznaczeniach

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000031

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku tonażowym

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000017

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000018

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002386

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:10:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002387

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:10:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002389

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:10:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002378

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:10:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002356

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:15:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002357

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o polskiej strefie rybołówstwa morskiego

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:15:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002363

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:10:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000084

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

obowiązujący na dzień 2019-01-17 12:05:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000072

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000074

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000063

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000068

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000052

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000056

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000058

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000059

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000043

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000044

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000045

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000036

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000024

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000025

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o orderach i odznaczeniach

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000031

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku tonażowym

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000017

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000018

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:00:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002386

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:10:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002387

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:10:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002389

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:10:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002378

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:10:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002356

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:15:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002357

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o polskiej strefie rybołówstwa morskiego

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:15:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002363

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

obowiązujący na dzień 2019-01-17 00:10:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

jestes na indexie


O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu